Make your own free website on Tripod.com

วีธีการทำแผนภูมิ 2 มิติ

มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการคลุมข้อมูลโดยการกดเมาล์ด้างลากในส่วนที่จะให้ทำกราฟ

 

2. เลือก แทรก ~ แผนภูมิ

 

3. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 1 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ทำการรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการและกดถัดไป

 

4. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 2 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ซึ่งในหน้าต่างนี้จะแสดงขอบเขตช่ของข้อมูลที่เราทำการคลุมไว้ ในหน้าต่างนี้เราสามารดจัดรูปแบบให้แสดงแบบแถว หรือ แบบคอลัมน์ เมื่อกำหนดค่าแล้วให้กดถัดไป

5. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ให้เราใส่ชื่อแผนภูมิ และประเภทของแกน x และ แกน y ตามความต้องการ

 

6. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ในหน้าต่างนี้เราสามารถกำหนดที่อยู่ของแผนภูมิว่าต้องการให้อยู่ Sheet ที่ต้องการ จากนั้นกดเสร็จสิ้น

 

7. จะได้แผนภูมิดังภาพ

 

วิธีการทำแผนภูมิ 3 มิติ

1. ทำการคลุมข้อมูลโดยการกดเมาส์ด้างลากในส่วนที่จะให้ทำกราฟ

2. เลือก แทรก ~ แผนภูมิ

 

3. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 1 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ทำการรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการและกดถัดไป

 

4. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 2 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ซึ่งในหน้าต่างนี้จะแสดงขอบเขตช่ของข้อมูลที่เราทำการคลุมไว้ ในหน้าต่างนี้เราสามารดจัดรูปแบบให้แสดงแบบแถว หรือ แบบคอลัมน์ เมื่อกำหนดค่าแล้วให้กดถัดไป

5. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ให้เราใส่ชื่อแผนภูมิ และประเภทของแกน x และ แกน y ตามความต้องการ

 

6. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ในหน้าต่างนี้เราสามารถกำหนดที่อยู่ของแผนภูมิว่าต้องการให้อยู่ Sheet ที่ต้องการ จากนั้นกดเสร็จสิ้น

 

7. จะได้แผนภูมิดังภาพ

 

 

 

วีธีการทำแผนภูมิรูปภาพ

มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการคลุมข้อมูลโดยการกดเมาล์ด้างลากในส่วนที่จะให้ทำกราฟ

 

2. เลือก แทรก ~ แผนภูมิ

3. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 1 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ทำการรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการและกดถัดไป

 

4. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 2 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ซึ่งในหน้าต่างนี้จะแสดงขอบเขตช่ของข้อมูลที่เราทำการคลุมไว้ ในหน้าต่างนี้เราสามารดจัดรูปแบบให้แสดงแบบแถว หรือ แบบคอลัมน์ เมื่อกำหนดค่าแล้วให้กดถัดไป

5. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ให้เราใส่ชื่อแผนภูมิ และประเภทของแกน x และ แกน y ตามความต้องการ

 

6. จะมีหน้าต่างตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ชั้นที่ 3 จาก 4 ชนิดแผนภูมิ ในหน้าต่างนี้เราสามารถกำหนดที่อยู่ของแผนภูมิว่าต้องการให้อยู่ Sheet ที่ต้องการ จากนั้นกดเสร็จสิ้น

 

7. จะได้แผนภูมิดังภาพ

 

8. ในการตกแต่งแผนภูมิแท่งให้แสดงเป็นรูปภาพนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่ต้องการจะเปลี่ยนแล้วคลิกขาวเลือก~ จัดรูปแบบชุดข้อมูล..

9. จะปรากฏหน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล นำเมาส์มาคลิกที่ เติมลักษณะพิเศษ

 

10. ที่หน้าต่างเติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกที่แถบ รูปภาพ ทางด้านบน และนำเมาส์ไปคลิกที่ เลือกรูปภาพ

 

11. ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ

 

12. สังเกตที่หน้าต่างเติมลักษณะพิเศษ ทางด้านซ้ายมือจะมีให้กำหนดรูปแบบในการแสดงภาพเลือกตามที่ต้องการแล้ว แล้วกด ตกลง

13. ที่หน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล นำเมาส์ไปคลิก ตกลง

 

14. จะได้ดังภาพนี้

15. ทำตามขั้นตอนให้ครบทุกกราฟจะได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้หน้าแรก