Make your own free website on Tripod.com

แผ่นพับ (Brocheur)

วิธีการทำแผ่นพับ (Brocheur)

มีขั้นตอนดังนี้

1. ในการสร้างแผ่นพับ (Brocheur) เราจะต้องกำหนดขนาดของกระดาษ  โดยการไปเลือกแถบด้านบนโดยไปที่แฟ้ม  แล้วคลิกเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

 

2. กำหนดขนาดกระดาษให้เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบแผ่นพับให้เป็นแบบตามที่ต้องการ

 

 

3. ทำการแบ่งคอลัมน์ตามที่ต้องการโดยเลือกแถบรูปแบบ  แล้วเลือกคอลัมน์

 

 

4. ทำการกำหนดค่าคอลัมน์ตามที่ต้องการ

 

 

5. สังเกตุว่าในการทำแผ่นพับหน้าแรกของแผ่นพับจะอยู่ด้านขวาและหน้าสุดท้ายของแผ่นพับจะอยู่ตรงกลาง

 

 

6. เนื้อเรื่องด้านในแผ่นพับจะเรียงจากซ้ายไปขวาปกติ  สังเกตได้ตามตัวอย่าง

 

 

 

 

หน้าแรก